Wybory do Rad Parafialnych

Na dzień 5 czerwca 2022 r. ogłaszam wybory powszechne do Rad Parafialnych: duszpasterskiej i ds. ekonomicznych.
Do końca kwietnia 2022 r. proszę o zgłaszanie (w zakrystii lub kancelarii) kandydatur do poszczególnych Rad. Kandydatura musi być poparta co najmniej dziesięcioma podpisami parafian.

Według Statutu, Członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej może być pełnoletni mieszkaniec parafii, bierzmowany, żyjący zgodnie z nauką Kościoła i cieszący się dobrą opinią w środowisku.

Członkiem Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych może być pełnoletni parafianin, bierzmowany, mający stałe zamieszkanie w parafii, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, żyjący zgodnie z nauką Kościoła, cieszący się dobrą opinią wśród wiernych oraz mający rozeznanie w sprawach gospodarczych. Do rady ds. ekonomicznych nie mogą należeć pracownicy parafii.

Poniżej Statuty Rad Parafialnych, uchwalone przez II Synod Diecezji Radomskiej.

STATUT PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Parafialna Rada Duszpasterska – zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego – jest ciałem doradczym, które pod kierunkiem księdza proboszcza podejmuje współpracę z duszpasterzami w celu ożywiania pracy duszpasterskiej.

§ 2. Parafialna Rada Duszpasterska służy realizowaniu prawa wiernych świeckich do wyrażania swoich poglądów i potrzeb, w duchu kanonu 212 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz – zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby – podawania go do wiadomości innym wiernym” (kan. 212 § 2 i 3).

II. CELE I ZADANIA PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ

§ 3. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspieranie księdza proboszcza w organizowaniu duszpasterstwa w parafii.

§ 4. Parafialna Rada Duszpasterska wspólnie z księdzem proboszczem dokonuje oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej parafii oraz zachodzących przemian społeczno-kulturowych.

§ 5. Parafialna Rada Duszpasterska wspólnie z księdzem proboszczem przeprowadza diagnozę stanu religijno-moralnego parafii oraz poszczególnych grup społecznych.

§ 6. Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego.

§ 7. Parafialna Rada Duszpasterska wspiera księdza proboszcza w realizowaniu inicjatyw duszpasterskich związanych z liturgią, apostolstwem i pracą charytatywną.

§ 8. Parafialna Rada Duszpasterska wspólnie z księdzem proboszczem wspiera ruchy, stowarzyszenia i organizacje katolickie oraz grupy duszpasterstwa specjalistycznego.

§ 9. Parafialna Rada Duszpasterska podejmuje działania, które służą budzeniu zaufania dla duszpasterskich inicjatyw parafii.

§ 10. Parafialna Rada Duszpasterska nie zajmuje się finansami parafii. Może jednak proponować Parafialnej Radzie Ekonomicznej konkretne rozwiązania ekonomiczne, które będą służyły pogłębieniu duszpasterstwa.

§ 11. Parafialna Rada Duszpasterska ma jedynie głos doradczy. Nie podejmuje wiążących decyzji. Wskazane jest jednak, aby ksiądz proboszcz w swoich decyzjach uwzględniał wnioski Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

III. SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW

§ 12. Członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej może być pełnoletni mieszkaniec parafii, bierzmowany, żyjący zgodnie z nauką Kościoła i cieszący się dobrą opinią w środowisku.

§ 13. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą trzy grupy wiernych:
a) członkowie z urzędu,
b) członkowie z wyboru,
c) członkowie mianowani przez proboszcza.

§ 14. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu:
a) proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK);
b) wikariusze i prefekci pracujący w parafii;
c) przedstawiciel zgromadzeń zakonnych, działających na terenie parafii;
d) katecheci;
e) organista, który ma stałe zatrudnienie w parafii;
f) przedstawiciel ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafii.

§ 15. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w zależności od wielkości parafii, dokonuje się wyboru 6 do 10 członków.

§ 16. Ksiądz proboszcz może mianować kilku członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, których liczba musi być mniejsza niż członków rady z wyboru.

§ 17. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

§ 18. Na miesiąc przed planowanymi wyborami, podczas ogłoszeń parafialnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Nazwiska kandydatów powinny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi.

§ 19. Przy tworzeniu listy kandydatów ksiądz proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli osoba ta nie spełnia kryteriów określonych w paragrafie 12 niniejszego statutu.

§ 20. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana w ramach ogłoszeń duszpasterskich, zamieszczona na tablicy ogłoszeń, piśmie parafialnym bądź na stronie internetowej parafii.

§ 21. W niedzielę, w którą publikuje się listy kandydatów, należy też przygotować odpowiednią liczbę kart do głosowania (karty należy opieczętować okrągłą pieczęcią parafii), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów.

§ 22. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów, podkreślając na liście odpowiednie nazwiska. Podkreślanie więcej nazwisk oraz dopisywanie innych sprawia, że głos jest nieważny.

§ 23. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni składają do urny opieczętowanej pieczęciami parafii i umieszczonej w zakrystii kościoła. Karty można złożyć najpóźniej godzinę po ostatniej niedzielnej Mszy Świętej. Głosy powinny być zliczone po upływie czasu na głosowanie, najpóźniej następnego dnia do godziny 12.00. Otwarcie kopert bądź urny powinno nastąpić komisyjnie, pod przewodnictwem proboszcza i z udziałem 2 członków ustępującej rady.

§ 24. Podliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez proboszcza.

IV. KADENCJA I ZMIANY SKŁADU W CZASIE JEJ
TRWANIA

§ 25. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie dłużej niż na trzy kolejne kadencje.

§ 26. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą być równocześnie członkami Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

§ 27. Uprawnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.

§ 28. W ciągu 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory, powołać do życia nową Parafialną Radę Duszpasterską lub zatwierdzić dotychczasową.

§ 29. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni. W parafiach dziekańskich skład rady przedstawia się ordynariuszowi miejsca.

§ 30. Dziekan w ciągu miesiąca przekazuje do Kurii listy członków Parafialnych Rad Duszpasterskich z terenu swojego dekanatu.

§ 31. Członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 12) mogą też być wykluczeni przez księdza proboszcza, który jednak powinien przedtem skonsultować tę decyzję z dziekanem.

§ 32. Wakujące miejsce w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej uzupełnia się w następujący sposób:
a) osobę pochodzącą z wyboru zastępuje kolejna, co do liczby uzyskanych głosów, z listy powstałej w wyniku głosowania;
b) osobę pochodząca z nominacji zastępuje nowa osoba mianowana przez księdza proboszcza;
c) osobę, która weszła do Parafialnej Rady Duszpasterskiej z urzędu, zastępuje ten, kto otrzymał odpowiedni urząd.

V. FUNKCJONOWANIE PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ

§ 33. Zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku. Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwołuje i przewodniczy mu proboszcz parafii. Dwa tygodnie przed planowanym terminem zebrania proboszcz podaje informację w ogłoszeniach duszpasterskich.

§ 34. Istnieje możliwość zwołania zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej na pisemny wniosek przynajmniej połowy jej członków. Informacja o takim zebraniu przekazuje się członkom rady w sposób określony w paragrafie poprzednim.

§ 35. Podczas pierwszego zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej dokonuje się wyboru sekretarza, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich spotkań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.

§ 36. Uchwały Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy wszystkich członków.

§ 37. Uchwały podjęte bez udziału księdza proboszcza, który jest przewodniczącym Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nie mają mocy.

§ 38. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań księdza proboszcza. W przypadkach spornych należy odwołać się do biskupa diecezjalnego.

§ 39. Posiedzenia rady nie mają charakteru publicznego. Jednak o ważniejszych uchwałach ksiądz proboszcz powinien poinformować parafian. Rada może zaprosić do udziału w swoim posiedzeniu osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w sprawach podejmowanych przez radę.

§ 40. W ramach Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą być powołane do życia specjalne sekcje zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa (np. sekcja liturgiczna, sekcja ds. duszpasterstwa młodzieży itp.).

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 41. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie powagą biskupa diecezjalnego.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DS.
EKONOMICZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Kodeks Prawa Kanonicznego postanawia: „W każdej parafii powinna być rada ds. Ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanym przez biskupa diecezjalnego” (kan. 537). Zadaniem tej rady jest pomoc księdzu proboszczowi w jego trosce o materialne dobra parafialne.

§ 2. Zgodnie z kanonem 532 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „w załatwianiu wszystkich czynności prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa”. Rada do spraw ekonomicznych ma jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje. Ksiądz proboszcz ma jednak obowiązek wysłuchać jej zdania w ważniejszych sprawach gospodarczych.

II. ZADANIA I UPRAWNIENIA PARAFIALNEJ
RADY EKONOMICZNEJ

§ 3. Ksiądz proboszcz powinien wysłuchać opinii Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w następujących sprawach:
a) przed zatrudnieniem świeckich pracowników parafii;
b) przed ustaleniem warunków zatrudnienia i statusu świeckich pracowników parafii, szczególnie organisty, kościelnego i grabarza;
c) przed podjęciem decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości na rzecz parafii;
d) przed podjęciem decyzji dotyczącej rozpoczęcia kosztownych inwestycji, w szczególności, takich jak budowa nowego obiektu, przebudowa, poważny remont lub odnowa istniejących budynków;
e) przed podjęciem decyzji o rozebraniu budynku parafialnego;
f) przed podjęciem decyzji o wynajęciu lokalu parafialnego;
g) przed podjęciem decyzji o ustanowieniu dzierżawy;
h) przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu w wysokości ponad 10 tys. zł.

§ 4. Przed podjęciem decyzji w sprawach wyliczonych w paragrafie 3, punkt C proboszcz powinien uzyskać zgodę biskupa diecezjalnego, zaś w sprawach, o których mówią punkty od D do I, powinien uzyskać zgodę kurii diecezjalnej. We wszystkich przypadkach pismo kierowane do władzy diecezjalnej winno zawierać podpisy członków Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych lub informację o jej stanowisku z podpisem przynajmniej jednego z członków rady.

§ 5. W razie sprzeciwu większości członków Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych proboszcz przedstawia sprawę biskupowi diecezjalnemu do rozstrzygnięcia.

§ 6. Członkowie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych są proszeni o zaangażowanie i realną pomoc księdzu proboszczowi wówczas, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzania dodatkowej zbiórki na sfinansowanie zadań, które stają przed parafią.

§ 7. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych nie ma prawa wypowiadać się w sprawach, które zostały rozstrzygnięte przez kompetentną władzę kościelną lub uregulowane przez prawo kościelne.

III. CZŁONKOWIE RADY

§ 8. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych liczy od 5 do 11 członków w zależności od wielkości parafii. Liczba ta może być zwiększona w przypadku budowy kościoła lub innych poważnych inwestycji w parafii. Liczba członków Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych może być również zwiększona, gdy przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą wszystkie miejscowości parafii mają swojego przedstawiciela w radzie.

§ 9. Członkowie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.

§ 10. Członkiem Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych może być pełnoletni parafianin, bierzmowany, mający stałe zamieszkanie w parafii, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, żyjący zgodnie z nauką Kościoła, cieszący się dobrą opinią wśród wiernych oraz mający rozeznanie w sprawach gospodarczych.

§ 11. W skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych wchodzą parafianie wyłonieni w wyborach oraz mianowani przez księdza proboszcza. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić przynajmniej połowę ogólnej liczby.

§ 12. Ta sama osoba może należeć równocześnie do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych oraz do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

§ 13. Do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych nie mogą kandydować pracownicy parafii lub księdza proboszcza.

§ 14. Wskazane jest organizowanie wyborów do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych łącznie z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, według procedury przepisanej w statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, z uwzględnieniem poniższych przepisów.

§ 15. Na miesiąc przed wyborami proboszcz informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, np. przy okazji wizyty kolędowej. Ta forma nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.

§ 16. Przy tworzeniu listy kandydatów, ksiądz proboszcz, według własnej roztropnej oceny, może pominąć jakieś zgłoszone nazwisko, jeśli:
a) osoba ta nie spełnia kryteriów określonych w paragrafie 10 niniejszego statutu;
b) została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie tak, aby ogólna liczba kandydatów była ok. 2 razy większa niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 17. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana w ramach informacji duszpasterskich, zamieszczona na tablicy ogłoszeń lub piśmie parafialnym.

§ 18. Jeśli wybory do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych odbywają się razem z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, należy sporządzić odrębne listy kandydatów. Zgodnie z paragrafem 12 niniejszego statutu, na obydwu listach mogą się powtarzać niektóre nazwiska.

§ 19. W niedzielę, w którą publikuje się listy kandydatów, należy też przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (należy opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów. Karty do Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych i karty do Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinny różnić się kolorem.

§ 20. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.

§ 21. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni składają do urny opieczętowanej pieczęciami parafii i umieszczonej w zakrystii kościoła. Karty można złożyć najpóźniej godzinę po ostatniej niedzielnej Mszy Świętej. Głosy powinny być zliczone po upływie czasu na głosowanie, najpóźniej następnego dnia do godziny 12.00. Otwarcie kopert bądź urny powinno nastąpić komisyjnie, pod przewodnictwem proboszcza i z udziałem 2 członków ustępującej rady.

§ 22. Proboszcz mianuje swobodnie kilku członków Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

§ 23. Uprawnienia Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.

§ 24. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii, proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową Parafialną Radę ds. Ekonomicznych lub zatwierdzić dotychczasową.

§ 25. Skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni od wyborów, zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca. Po ukonstytuowaniu się rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.

§ 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 10) mogą też być przez proboszcza wykluczeni z rady. Proboszcz winien jednak wcześniej porozumieć się w tej sprawie z dziekanem.

§ 27. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie oraz w przypadku śmierci lub wyprowadzenia się członka rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:
a) jeśli dotyczy to członka Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
b) jeśli natomiast był to członek Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.

§ 28. Dziekan w ciągu miesiąca od wyborów ma obowiązek przesłać do kurii diecezjalnej listy członków Parafialnych Rad ds. Ekonomicznych z terenu swojego dekanatu.

IV. ZEBRANIA RADY

§ 29. Zwyczajne zebrania Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je ksiądz proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie oraz na tydzień przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb parafii. O zebraniu nadzwyczajnym zawiadamia proboszcz, przekazując informację przynajmniej na tydzień przed terminem w ogłoszeniach parafialnych oraz każdemu z członków przez sekretarza rady. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane z inicjatywy księdza proboszcza bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków rady.

§ 30. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz rady, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.

§ 31. Do ważności uchwał wymagana jest kwalifikowana większość głosów (2/3) przy uczestnictwie przynajmniej połowy wszystkich członków.

§ 32. W sprawach personalnych i innych, określonych przez proboszcza, głosowanie powinno być tajne.

§ 33. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – jako wyłącznego reprezentanta parafii w podejmowaniu czynności prawnych – nie mają mocy.

§ 34. W razie sprzeciwu księdza proboszcza wobec uchwały podjętej zgodnie z paragrafem 31 niniejszego statutu, sprawę należy przedstawić do rozstrzygnięcia biskupowi diecezjalnemu.

§ 35. Posiedzenia rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz powinien poinformować parafian. Proboszcz może poprosić o udział w posiedzeniu rady osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w sprawach rozpatrywanych przez radę.

§ 36. W sprawach, które wymagają zgody władzy diecezjalnej, należy informację przekazać dopiero po uzyskaniu takiej aprobaty.

§ 37. Członkowie rady zobowiązani są do dyskrecji dotyczącej przedmiotu obrad.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38. Ksiądz proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wspólnie z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania dołącza się do protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 39. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie powagą biskupa diecezjalnego.