Sprawozdanie z akcji 1% za rok 2014

Sprawozdanie
z przeprowadzonej przez Parafialny Zespół „Caritas” przy par. św. Stefana akcji
 rozliczania zeznań podatkowych za rok 2014 w zamian za przeznaczenie 1% należnego podatku dochodowego na cele charytatywne tj. Caritas Diecezji Radomskiej, z czego ½ uzyskanej kwoty podatku zostaje przeznaczona dla Parafii Św. Stefana w Radomiu.

         Grupę tworzyły następujące osoby:

1. p. Iwona Molendowska

2. p. Stanisław Lis

3. p. Aneta Lipiec

4. p. Emilia Wójcik

5. p. Jadwiga Kaczmarska.

Osobami wspierającymi działalność grupy były:

  1. p. Barbara Świątkowska
  2. p. Katarzyna Komorowska
  3. p. Alina Rzęśnicka

w środy w godz. 17-19.oo oraz w soboty w godz. 10-12.oo w okresie od dnia 18.02 do 29.04. 2015 roku podczas dyżurów dwugodzinnych (wliczono dyżur w Wielką Sobotę) rozliczyła łącznie 578 zeznań, z których odzyskano sumę 7121 zł (słownie siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych).

Dodatkowo Biuro Usług Księgowych „WALMAR” dokonało we własnym zakresie rozliczenia 55 zeznań, a uzyskana z tego tytułu kwota podatku wyniosła : – 2912,70 ( słownie: dwa tysiące dziewięćset dwanaście zł 70 gr.).

Ogółem rozliczono 633 sztuki na kwotę 10033,70.

Prowadząc kompleksową obsługę wiernych Parafii z tytułu rozliczenia, doręczenia zeznania drogą elektroniczną do fiskusa bez zbędnego angażowania zainteresowanych – klient otrzymywał komplet dokumentów wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zeznania drogą elektroniczną do organów podatkowych. Zespół dodatkowo zgromadził bezpośrednio do puszki Caritas dobrowolne wpłaty od 139 osób na łączną sumę = 1879 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) z możliwością wykorzystania tej sumy w całości na cele Parafii.

Przy obsłudze zużyto 4 tonery do drukarki oraz 3 ryzy papieru na sumę = 438,50 zł.

Po uwzględnieniu wydatków udokumentowanych w kasie pozostała kwota = 1440,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych 50/100).

Grupę wspierał w działaniach p. Marczykowski Władysław.

 

Radom, dnia 13,05,2015 r.                                 Opracował:

Marczykowski Władysław