Rejonowy Dzień Skupienia dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z rejonu radomskiego

Swój dzień skupienia przeżywały 8 października 2011 r. radomskie oddziały Akcji Katolickiej. W tym roku odbył się on w parafii pw. św. Stefana na Idalinie. Gospodarze – grupa inicjatywna parafian, która niebawem będzie kolejnym, 6. oddziałem AK w Radomiu – gościnnie przyjęła członków parafialnych oddziałów z Glinic, Ustronia, Prędocinka, Wośnik i Katedry. Łącznie w tym spotkaniu rekolekcyjnym uczestniczyło ok. 50 osób. Wspólnie z członkami Akcji Katolickiej modlili się zaproszeni goście: ks. dziekan Marian Ślusarczyk oraz ks. Szymon Mucha, kustosz Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Od strony formacyjnej spotkanie przygotowali i prowadzili Diecezjalni Asystenci AK: ks. Andrzej Jędrzejewski i ks. Grzegorz Wójcik.
Program Dnia Skupienia obejmował: udział uczestników we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, dwie konferencje, modlitwę za Ojczyznę. W przerwach zebrani – korzystając z wielkiej gościnności gospodarzy, którzy zadbali, by po tym kilkugodzinnym spotkaniu ich goście nie wrócili do domu głodni i spragnieni – mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, jak również przedyskutowania spraw bulwersujących katolików, m.in. promowania w telewizji publicznej osób o poglądach satanistycznych.
 Konferencje wygłosili: ks. Szymon Mucha i ks. Andrzej Jędrzejewski. Ksiądz Szymon mówił o różańcu, a w szczególności o Żywym Różańcu i jego założycielce, francuskiej zakonnicy Paulinie Jaricot (1799-1862), o sile płynącej z modlitwy różańcowej oraz o Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę. Przypomniał słowa wielkich Polaków, którym leżały na sercu sprawy Ojczyzny: „… dla nas po Bogu największa miłość, to Polska…” (kard. Stefan Wyszyński), „Ojczyzno moja ile Ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia bym się za Ciebie nie modliła” (św. s. Faustyna Kowalska) oraz wiele wypowiedzi bł. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Temat drugiej konferencji brzmiał: „Przyszłość Polski i Europy idzie przez rodzinę”. Ksiądz Andrzej Jędrzejewski w swoich przemyśleniach skupił się przede wszystkim na społecznym aspekcie rodziny. Mówił o negacji rodziny w społeczeństwach zachodnioeuropejskich i jej skutkach: nieformalnych, wolnych związkach, związkach osób jednej płci, braku autorytetów i upadku wartości, które może dać tylko rodzina. Przytaczał słowa bł. Jana Pawła II, który rodzinę uważał za najważniejsze ludzkie środowisko i pierwszą szkołę życia społecznego człowieka. „W tradycyjnej rodzinie jest pewna stabilność, stałość, której tak brakuje w dynamice współczesnego życia – powiedział ks. Andrzej – i mimo, że nieuniknione są w rodzinie kryzysy, to właśnie rodzina daje poczucie bezpieczeństwa.” W dalszym swoim wystąpieniu wskazał na związek kryzysu wartości w dzisiejszej Europie z odrzuceniem tradycji rodzinnych i tradycyjnego modelu rodziny. Wyraźnie podkreślił, że Kościół wypowiada się przeciwko związkom jednej płci, ale nie chodzi tu o dyskryminację – jak to jest często interpretowane – lecz odmowę przywilejów przysługujących rodzinie, a związanych z prokreacją i socjalizacją. Jako dramatyczny przejaw kryzysu rodziny ukazał „cywilizację śmierci” (aborcja, eutanazja) i jej pośredni skutek – kryzys demograficzny. Konferencję zakończył wezwaniem do przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym, m. in. poprzez: aktywne działanie na rzecz prawodawstwa, które powinno chronić rodzinę, wspieranie tych, którzy takie działania podejmują, domaganie się prowadzenia przez państwo długofalowej polityki prorodzinnej, wychowanie dzieci do prawdziwej miłości i życia w rodzinie.
Dzień skupienia, wspólne modlitwy i przemyślenia będą siłą napędową motywującą uczestników do większego wysiłku w swoich środowiskach, parafiach, rodzinach. Słowa podziękowania za jego przygotowanie należą się organizatorom tj. ks. Andrzejowi Jędrzejewskiemu, ks. Grzegorzowi Wójcikowi oraz parafianom parafii św. Stefana na Idalinie, a także gościom, którzy zaszczycili to spotkanie swoją obecnością: ks. dziekanowi Marianowi Ślusarczykowi i ks. Szymonowi Mucha oraz wszystkim członkom Akcji Katolickiej, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Jeszcze tylko wspólna fotografia i … do spotkania w przyszłym roku. Może w innej parafii?
opracowała: Helena Żółtkiewicz – sekretarz Zarządu DIAK